BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Goltijas Fegrel
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 16 March 2017
Pages: 263
PDF File Size: 19.89 Mb
ePub File Size: 11.53 Mb
ISBN: 896-2-62363-987-3
Downloads: 69201
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakajinn

Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga. Perkara ini tidak terkecuali pada bahagian — bahagian yang tesembunyi. Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke tingkatam objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah kecil, seperti dalam rajah 4.

Dengan cara ini masa dapat dijimatkan. Persilangan antara satah unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4. Jika boleh kaedah pemindahan ukuran dengan menggunakan jangka lulisan, sesiku sudut dan sesiku T digunakan.

Gari Garisa san n ter terse semb mbun unyi yi yang yang mem membe bent ntuk uk leng lengko kok k pad pada a sud sudut ut tegak mestilah bersentuh pada permukaan dan pada pengakhirnya dengan garisan nyata, seperti rajah 4. Seberapa yang boleh dimensi jangan ditukar dengan ukuran — ukuran yang diberi tadi, seperti rajah 4. Anda telahpun lukosan pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Apabi Apabila la garis garisan an tengah tengah dan garisa garisan n ters tersem embun bunyi yi berada berada di tempat yang sama, lukiskan garisan tersembunyi sahaja dan tidak perlu melukiskan garisan tengah, seperti dalam rajah 4.

Kalau sudah mari kita ke unit 5. Menggunakan garisan bersudut 45 0, seperti rajah 4. Pandangan dari arah ini dapat menunjukkan ukuran panjang dan lebar objek, seperti rajah 4.

Pandangan — pandangan dalam unjuran ortografik disusun atur supaya kedudukannya saling berhubung kait antara satu dengan kejuruteraam lain. Jika ada arahan yang diberikan, arahan tersebut mestilah dipatuhi. Untuk menjadikan lukisan ini sebuah lukisan ortografik, kesemua pandangan tadi akan dibentangkan menjadi satu rataan sahaja.

Dari rataan rataan ini bentuk bentuk pandang pandangan an itu diperolehi. Kaedah yang digunakan ialah melalui lukisan unjuran ortografik. Pandangan sisi pula diambil dari arah teos yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit. Objek yang dilukis biasanya mempunyai beberapa bentuk yang akan menguji pelukis dalam mendapatkan setiap pandangan, seperti rajah 4. Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat.

Dalam lukisan unjuran ortografik, seberapa boleh semua bahagian sesuatu objek, kejuruteraqn dan peralatan itu hendaklah ditunjukkan dengan menggunakan garisan nyata. Jika objek ini dilihat dari anak panah A, pandangan yang diperolehi ialah pandangan hadapan. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan. Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Prin Prinsi sip p unj unjur uran an sela selari ri sepe byku rtii dal dalam am raja rajah h 4.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata berbanding dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4.

Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Jika tidak ada arahan yang diberi, arah pandangan hadapan perlulah diambil dari arah yang mempunyai ukuran yang paling panjang, berada dalam kedudukan mendatar dan dapat menunjukkan bahagian — bahagian hadapan objek dengan garisan nyata yang banyak.

Konsep Ortografik ternyatalah menggunakan satah unjuran dan pandangan objek yang diunjurkan pada satah tersebut. Oleh itu jika satu satah unjuran yang mengufuk diletakkan di atas objek, satu lagi pandangan boleh tinkatan pada satah tersebut. Raja Rajah h P1 P1 men menun unju jukk kkan an pand pandan anga gan n iso isome metr trik ik bagi bagi satu satu bong bongka kah h blo blok k pembentuk.

Ses esuat uatu u arah arah pandangan objek yang dilihat tsks diunjurkan ke suatu permukaan atau rataan yang yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu. Maka lukisan ini dinamakan lukisan ortografik sudut pertama. Raja Rajah h P2 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h tapak. Sebanyak enam pandangan yang dapat ditunjukkan pada permukaan kaca itu, Keenam — enam pandangan ini dinamakan pandangan ortografik utama, seperti dalam rajah 4.

L C Rajah 4. Setiap gambar rajah hendaklah diberi tajuk agar pembaca tidak keliru. Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4. Ini dapat diperhatikan dalam rajah 4. Iaitu pandangan sisi kanan, seperti dalam rajah 4. Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja penyemakan lukisan disamping dapat mengelakkan daripada salah ukuran pukisan membuat pengukuran yang berulang — ulang.

Si pemandang arah pandangan Berdasarkan kepada konsep arah pandangan, setiap pandangan ortografik dapat dihasilkan dengan mengunjurkan garisan — garisan unjuran yang bersudut tepat kepada satah unjuran dari objek berkenaan. Unjuran sudut pertama Unjuran sudut ketiga 4.

Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah perlu disertakan ukuran — ukuran secara terperinci dan jelas bagi membolehkan kerja tlngkatan kerja pembikinan merujuk kepada ukuran yang diberi. Yang pasti lukisan yang dilukis hendaklah bersih, tepat dan cepat.

Ukuran — ukurannya pula tidaklah yang sebenar.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Bentuk bahagian objek yang kelihatan dari pandangan ini kejuruyeraan kebelakang sehingga mengenai satah menegak hadapan sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak panah kecil. Perkataan Perkataan unjuran seringkali seringkali digunakan digunakan dalam dalam lukisan lukisan pandangan pandangan ortografik ortografik bagi bagi meng mengga gamb kejurutrraan arkan an kaeda kaedah h baga bagaim imana ana lukis lukisan an itu dibin dibina.

Gari Garisa san n ters tersem embu buny nyii yan yang g memo memoto tong ng seb sebah ahag agia ian n obje objek k hendaklah dimulakan bersentuh dengan garisan nyata dan berakhir dengan membuat ruang tidak bersentuh dengan garisan nyata, seperti rajah 4.